علوم ششم مبحث جنگل برای کیست ؟

حجم فایل : 2.8 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 24
بنام خدا علوم ششم دبستان

مبحث :جنگل برای کیست ؟
جنگل یک اکو سیستم بزرگ است و در این محیط زیست موجودات زنده مانند گیاهان ، جانوران ، تجزیه کنندگان و موجودات غیر زنده مانند آب ، خاک و نور خورشید و..... وجود دارد . رابطه غذایی بین جانداران مختلف را زنجیره غذایی می گویند ، که با تولید کننده آغاز و با تجزیه کننده به پایان می رسد ولی تجزیه کننده ها جزء حلقه ی زنجیره غذایی حساب نمی شود .
جانداران بر اساس نقشی که در محیط زیست دارند به سه گروه تقسیم می شوند :
1-تولید کننده ها گیاه سبز
2- مصرف کننده ها جانوران
3- تجزیه کننده ها باکتری و قارچ
زنجیره غذایی نکته :
مصرف کننده ها دو دسته اند : گیاه خوار و گوشت خوار
جانوران همه چیز خوار در این طبقه بندی گاهی گیاه خوارند و گاهی گوشت خوارند . شبکه غذایی :
ارتباط بین چند زنجیره غذایی با یکدیگر را شبکه ی غذایی می گویند . در شبکه های غذایی در بعضی از موجودات اشتراکی اند یعنی در چند زنجیره ی غذایی وجود دارند.
قارچ ها را تجزیه کننده می نامند . زیرا بقایای موجودات زنده را تجزیه می کنند و سبب می شوند که مواد تشکیل دهنده آن ها دوباره به طبیعت برگرددمثلا کار قارچ هایی که روی بقایای گیاهان و جانوران در جنگل رشد می کنند . تجزیه ی این بقایا و کمک به بهبود و تقویت خاک است .در نتیجه در طبیعت چیزی هدر نمی رود . تجزیه کنندگان روابط غذایی بین موجودات زنده :
همزیستی
رقابت
صیادی
نکته : صیادی از بین این روش ها متداولترین است . روش هم زیستی سه حالت دارد :
الف ) همیاری“ دوستی ” : هر دو از هم سود می برند و بدون آسیب زدن به هم در کنار هم زندگی می کنند مثلا مورچه می تواند شته را بخورد ولی چون شیره ای که شته می مکد را احتیاج دارد از شیره آن نوزادان خود را تغذیه می کند .بنابراین مورچه ها از شته ها مراقبت می کنند و آن ها را بالای درخت می برند تا شته شهد گیاهان تازه را بمکد ، این رابطه دوستی داوطلبانه است . انگلی“ موجود مزاحم ” : یکی سود و دیگری زیان می برد . معمولا انگل از میزبان کوچکتر است . انگل موجودی است که سود می برد و میزبان موجودی است که ضرر می کند .
مثلا رابطه بین کرم های انگلی و انسان ، مگس و پشه و اسب . هم سفرگی “ غذای مجانی ” :یکی سود می برد ولی دیگری نه سود می برد و نه زیان .
مثلا وقتی لاشخور ها و کفتارها باقی مانده غذای شیر ها را می خورند . کروکودیل ها بعضی از وقت ها بدون حرکت و با دهان باز استراحت می کنند و در این هنگام نوعی پرنده کوچک به نام آبچلیک وارد دهان کروکودیل می شود و انگل های درون دهان کروکودیل را می خورند و هر دو از این رابطه ی همیاری سود می برند . شگفتی های آفرینش رقابت موجودات زنده با هم به این دلیل است که یک موجود به چیزهایی که مورد نیاز موجود زنده دیگری نیز هست احتیا...